Profesor MUDr. Michael Aschermann, DrSc., předseda Vědecké rady, vůdčí osobnost v oblasti invazivní diagnostiky a intervenční kardiologie.
Bývalý přednosta II. interní – kardiologické kliniky 1. lékařské fakulty. Bývalý prezident České kardiologické společnosti, člen Scientific Committee of European Society of Cardiology. Autor několika monografií a řady vědeckých publikací v našich i zahraničních časopisech, autor nejmodernější české učebnice kardiologie, spoluautor učebnice vnitřního lékařství.
Profesor MUDr. Michal Anděl, CSc. je proděkanem 3. lékařské fakulty UK, předsedou její vědecké rady a vedoucím Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu. Uznávaný odborník v diabetologii a oblasti poruch metabolizmu. Autor řady monografií a článků o diabetu, látkové přeměně a léčebné výživě v našich i zahraničních časopisech. Bývalý přednosta II. interní kliniky a Diabetologického centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Profesor MUDr. Richard Češka, CSc., přední odborník na poruchy metabolizmu lipidů.
Předseda České internistické společnosti, bývalý předseda České společnosti pro aterosklerózu, vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze. Autor několika monografií a řady vědeckých publikací u nás i v zahraničí.
Profesor MUDr. Jan Harrer, CSc., bývalý přednosta Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Krom členství v odborných společnostech v ČR je členem European association for cardio-thoracic surgery a International society for minimally invasive cardiac surgery. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých prací v domácím i zahraničním odborném tisku.
Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Institutu Klinické a experimentální medicíny a přednosta Kardiocentra IKEM
Je předním odborníkem v oboru kardiochirurgie a transplantací. Výcvik v kardiochirurgii absolvoval v New Orleans v USA a pracoval jako konzultant Univerzitní nemocnice v Odense v Dánsku. Je členem výboru Evropské společnosti kardiovaskulární chirurgie, členem výboru The European Association for Thoracic Surgery, člen The Society of Thoracic Surgeon-USA.Autor či spoluautor řady učebnic a vědeckých publikací.
Primář MUDr. Štěpán Černý, CSc., bývalý primář nyní vedoucí lékař HMOS kardiochirurgického oddělení v Nemocnici Na Homolce. Je členem mnoha odborných profesních organizací českých i zahraničních, např. European Association for Cardiothoracic Surgery. Absolvoval odborné stáže v Čechách, Velké Británii a v Kanadě. Je autorem mnoha odborných článků, publikací a přednášek.
Profesor MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, přední český odborník v oboru srdeční elektrofyziologie se specializací na problematiku katetrizačních ablací srdečních arytmií. Podílí se na řadě výzkumných projektů v rámci intervenční kardiologie a intervenční elektrofyziologie, je členem mnoha organizací, jako je například: European Heart Rhythm Assotiation, American Heart Rhythm Society, European Cardiac Arrhythmia Society, Fellow of European Society of Cardiology. Podílí se na organizaci lokálních i mezinárodních odborných akcích věnovaných srdeční elektrofyziologii, pravidelně přednáší, věnuje se pedagogické činnosti a aktivně publikuje v mezinárodních časopisech.
Profesor MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA je přední český kardiolog věnující se především poruchám srdečního rytmu. V současnosti předseda České kardiologické společnosti, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Je autorem celé řady publikací a odborných článků, pravidelně přednáší na mnoha odborných akcích.
Profesor MUDr. Martin Krbec, CSc., přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3.LF UK v Praze a FN Královské Vinohrady. Dlouho působil na ortopedické klinice v Brně-Bohunicích. Pod jeho vedením provedli lékaři první tzv. miniinvazivní operaci náhrady kyčelního kloubu. Věnuje se výzkumné a pedagogické činnosti. Je autorem celé řady publikací a odborných článků.

Bývalí členové

Profesor MUDr. Milan Šamánek, DrSc. (1931 - 2020), čestný předseda a zakladatel Vědecké rady
Profesor Šamánek byl jednou z vůdčích postav moderní kardiologie v naší zemi. Založil dětské kardiocentrum v motolské nemocnici. Věnoval se invazivní diagnostice vrozených srdečních vad a zasloužil se o organizaci včasné léčby kritických srdečních vad u dětí. Je autorem více než 300 publikací.

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.