Centrum časné rehabilitace — Lázně Poděbrady, a. s.

Informace pro pacienty programu časných rehabilitací po operacích srdce

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o možnostech Vašeho pobytu po operaci
srdce v Lázních Poděbrady, a.s. Lázně Poděbrady, a.s.
velmi úzce spolupracují s kardiochirurgickými klinikami na programu Časných rehabilitací po operacích srdce.

Poskytujeme komplexní, pojišťovnou plně hrazené, lázeňské rehabilitační pobyty, které vedou k výraznému urychlení zotavovacího procesu po operaci. Časný nástup k rehabilitaci je pro Vás a Vaše zdraví přínosnější než pobyt s odstupem několika měsíců. Základní délka pobytu je 28 dní s možností prodloužení při pomalém postupu rehabilitace.

Pacienti po časné rehabilitaci odcházejí subjektivně i objektivně zlepšeni, se stoupající fyzickou výkonností, vědí, jak mají cvičit, mají vytvořený návyk pravidelné pohybové aktivity. Vzhledem k tomu, že při propuštění jsou soběstační, zbaví se i úzkostlivosti. Pracující uvažují o rychlém návratu do zaměstnání. Během rehabilitačního pobytu Vám ukážeme, že jste po operaci schopen dokázat více, než jste si mysleli!

Průběh časných rehabilitačních pobytů v našich lázních je následující:
První 1–3 dny budete sledováni na Centru časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP). I z tohoto důvodu lze domluvit event. pobyt Vašeho partnera v Lázních Poděbrady, a.s. až při pobytu zde. Zúčastníte se tréninkového programu, po kterém se zlepší Vaše tělesná výkonnost. Možné bolesti svalů, kloubů a operačních jizev zmírní masáže, koupele nebo elektroléčba. Budete pod odborným zdravotnickým dozorem. Provedeme všechna nutná kontrolní vyšetření, laboratorní i přístrojová. Naučíme Vás zdravému způsobu života, včetně racionálního stravování. Kuřákům budeme nápomocni v jejich snaze o nekouření. Abyste mohli správně využít veškerou rehabilitaci, doporučujeme do lázní vzít s sebou kromě základních hygienických potřeb přiměřené oblečení pro cvičení, pohodlnou sportovní obuv, oblečení vhodné na vycházky.

Též s sebou vezměte veškeré léky, které jste trvale užívali do operace, a to i v případě, že se léky během pobytu na kardiochirurgické klinice měnily. Zejména se jedná o léky na cukrovku, inzulíny, urologické, neurologické léky, léky na štítnou žlázu a veškeré speciální léky.
Přejeme Vám všem příjemný pobyt a rychlou regeneraci sil!

Uvnitř letáku je uveden podrobný popis Časného kardiologického rehabilitačního pobytu.

Časná rehabilitace po kardiochirurgických operacích

Program časné rehabilitace po kardiochirurgických výkonech se v Lázních Poděbrady a.s. postupně rozvinul od počátku roku 2002. Do současné doby prošlo tímto programem více než 10 000 pacientů. Úzce spolupracujeme s pražskými kardiochirurgickými klinikami (IKEM, Nemocnice Na Homolce, FN Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice, FN Motol), i s mimopražskými (FN Hradec Králové a další). K časné kardiologické rehabilitaci jsou indikováni pacienti po kardiochirurgickém výkonu, tzn. operace chlopně, aortokoronární bypass, operace aorty, operace pro srdeční arytmie a další kardiochirurgické operace. Níže je uveden typický průběh pobytu, který je plně v souladu s doporučením vydaným Českou kardiologickou společností. Pacienti jsou k časné rehabilitaci přeloženi z kardiochirurgické jednotky intenzivní péče obvykle 5. až 10. den po operaci. Při přijetí je každý pacient vyšetřen lékařem, je provedeno EKG vyšetření a spirometrie (vyšetření plic a průdušek pomocí rychlého výdechu do přístroje). Jsou provedeny potřebné laboratorní testy. Obvykle jeden až tři dny zůstává pacient na jednotce intenzivní péče, kde je možnost monitorace základních životních funkcí – tepové frekvence, krevního tlaku, EKG. Na počátku léčení je rovněž provedeno u každého pacienta ultrazvukové vyšetření srdce (ECHO). Nemocní mají zprvu šetrnější pohybovou aktivitu přímo na jednotce intenzivní péče – dechová cvičení, cvičení při nízké zátěži. Již zde se zapojuje do rehabilitace a pohybových aktivit specializovaný rehabilitační pracovník vyškolený zvláště pro časnou pooperační rehabilitaci. Po úvodních několika dnech je provedeno zátěžové vyšetření (test na rotopedu se sledováním EKG či test chůzí). Na základě těchto vyšetření je stanoven stupeň tréninkové zátěže. Předepsaná pohybová aktivita, pod dohledem specializovaného rehabilitačního pracovníka se skládá ze skupinových cvičení, tréninku na rotopedu a vycházek po okruhu za kontroly tepové frekvence a krevního tlaku. Postupně je zvyšována zátěž dle stavu nemocného a dle tolerance.
Před propuštěním je proveden kontrolní zátěžový test k posouzení zlepšení výkonnosti nemocného. Velká část nemocných po kardiochirurgických výkonech udává bolesti zad a bolest v oblasti jizev. Z tohoto důvodu jsou do
rehabilitačního programu zařazeny i masáže zad, elektroléčba a velmi důležitá je péče o operační jizvy. K urychlení hojení ran a ke zmenšení bolestivosti se využívá osvícení tzv. bioptronovou lampou a pravidelné ošetřování jizvy. Inhalační léčba pomáhá doléčit dechové obtíže a kašel. Tradiční lázeňská léčba – balneoterapie (vodní procedury) přispívá k celkovému zlepšení stavu nemocného, k relaxaci a rovněž se využívá místního působení některých procedur. Za pobytu jsme schopni vyřešit většinu případných komplikací: běžně provádíme léčbu poruch srdečního rytmu, léčbu výpotků v osrdečníku a pohrudniční dutině, ošetřování operačních ran, léčbu bolestivých stavů.

Přínos časné rehabilitace vidíme na základě našich rozsáhlých zkušeností podpořených statistickými daty v následujících oblastech:

  1. Zkrácení doby rekonvalescence po kardiochirurgickém výkonu. Operace srdce je zatěžující výkon jak pro pacienta v relativně dobrém předoperačním stavu, tak zejména pro pacienty s různým stupněm předoperačního postižení vyplývajícího ze základního onemocnění či přidružených onemocnění. Výsledkem toho je poměrně dlouhé období rekonvalescence po operaci. Vhodně zvolenou rehabilitační léčbou lze toto období významně zkrátit.
  2. Předcházení a léčba pooperačních komplikací. Většina komplikací je méně závažných, přesto nejsou-li řešeny, mohou významně negativně ovlivnit průběh rekonvalescence. Mezi nejčastější patří poruchy srdečního rytmu, kolísání krevního tlaku, dechové obtíže, výpotky v pohrudniční dutině a v osrdečníku, bolestivé stavy, zhoršené hojení jizev. Převážnou většinu těchto komplikací jsme schopni vyřešit, pouze ojediněle se vyskytne potřeba překladu pacienta zpět na odesílající kardiochirurgickou kliniku či do spádového zdravotnického zařízení.
  3. Důsledná léčba zaměřená na prevenci. Klademe velký důraz na léčbu rizikových faktorů, které vedly u pacienta k jeho k onemocnění potažmo k operaci. Během pobytu jsou pacienti informováni o svém onemocnění a potřebných dietních a režimových opatřeních, intenzivně motivováni k nekuřáctví. Upravujeme léčbu a dietní režim u diabetiků, tak aby bylo dosaženo optimálních hodnot glykémie. Nastavujeme léčbu vysokého krevního tlaku. Snažíme se nastolit optimální stravovací a pohybový režim, nastavit trend ke snižování hmotnosti. Našim cílem je, aby od nás odcházel pacient poučený o režimových a dietních opatřeních s nastavenou racionální skladbou léků.
  4. Důležitá je i rovina psychická. Pobyt ve zdravotnickém zařízení s možností okamžité konzultace a řešení obtíží dodává pacientům potřebný pocit sebedůvěry k úspěšnému zvládnutí náročného pooperačního období. Klíčovým momentem tohoto typu kardio-rehabilitační léčby je právě její časnost, tj. bezprostřední návaznost na kardiochirurgický výkon. Většina nemocných odchází po lázeňské léčbě nejen subjektivně, ale i objektivně zlepšena (fyzická výkonnost stoupá u většiny nemocných alespoň o 30 % dle výsledků z kontrolního zátěžového testu provedeného před propuštěním). Nemocní vědí, jak mají cvičit a nemají strach z další pohybové aktivity. Vzhledem k tomu, že při propuštění jsou plně soběstační, zbaví se i úzkostlivosti. Nemocní v produktivním věku uvažují o rychlém návratu do práce. Období časně po kardiochirurgickém výkonu je nepochybně náročné, ale zároveň má rozhodující vliv na dlouhodobý stav nemocného. Jsme přesvědčeni, že komplexní časná lázeňská léčba zahrnující poskytnutí správných informací, správně vedený dietní a pohybový režim, nastavení racionální léčby léky a neodkladné řešení případných komplikací je optimálním přístupem v této fázi pacientova onemocnění.

Poznámka k ubytování:

V úvodu budete přijímání na Centrum časné kardiologické rehabilitace (obdoba JIP), zde setrváte jen dobu nezbytně nutnou, většinou jeden až tři dny. Dále budete ubytováni, buď v Hotelu G-Rex *** nebo v Hotelu Libenský ****. V hotelech jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím (WC, vana, sprcha), televizí, ledničkou a telefonem. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotelové ubytování, je od klientů vybírán poplatek. Více informací o poplatcích najdete v informacích o léčbě na pojišťovnu.

S přáním příjemného pobytu za celý tým

Prim. MUDr. Vít Mařatka

Lékařský ředitel
Lázně Poděbrady, a.s.

Kontakt

MUDr. Vít Mařatka – lékařský ředitel

Iva Hynková – vrchní sestra
tel.: 325 606 504, 324 614 740

Lázně Poděbrady, a.s.

Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady

fax: 325 612 567, 325 612 662

e-mail: lr@lazne-podebrady.cz