Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro účast na pobytech Lázně Poděbrady, a.s. (dále jen LPAS).

Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky LPAS jsou platné pro všechny účastníky pobytu a dalších služeb Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího nám. 39/I, 290 33 Poděbrady, Česká republika (dále jen „Podmínky”) a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy.

Účastníci smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi „prodejcem” a „zákazníkem” vzniká doručením objednávky (telefonicky, osobně, dopisem, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře na webových stránkách „prodejce”) „zákazníkem” a jejím písemným potvrzením „prodejcem”. U pacientů vzniká smluvní vztah podpisem zvacího dopisu. V případě, že „zákazník” je právnická osoba, musí být smlouva uzavřena způsobem a osobou v souladu s právními předpisy. Smlouva platí a je závazná i pro osoby uvedené na cestovní smlouvě. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí „zákazník” jako za své vlastní. Vzájemný smluvní vztah je upraven těmito „podmínkami” a řídí se ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

Platební podmínky

„Prodejce” má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. „Zákazník” je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Služba musí být uhrazena nejpozději 14 dní po jejím objednání. Za zaplacení ceny služeb se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání platby na účet „prodejce” do výše 100 % stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku zákazníkem má „prodejce” právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

Ceny a jejich změny, změny objednaných služeb

Ceny pobytů a případných dalších služeb jsou uvedené v katalogu, v nabídkových letácích, resp. na webových stránkách „prodejce”. „Prodejce” je povinen písemně oznámit případnou změnu ceny pobytu, a to nejpozději do 14 dnů před realizací služeb. Je-li tato nová cena vyšší o více jak 10 % než byla cena uvedená v cestovní smlouvě, je zákazník oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a celá zaplacená cena služeb mu bude bez zbytečného odkladu vrácena.

Neodstoupí-li zákazník nejpozději do 6 dnů po oznámení změny ceny od pobytu, má se za to, že s novou cenou souhlasí. Pokud „zákazník” z jakéhokoliv důvodů nevyužije sjednané a zaplacené služby (opožděný nástup, předčasné ukončení pobytu, nečerpání některé z dílčích služeb apod.), nepřísluší mu žádná náhrada, stejně tak jako při nečerpání služeb z důvodu nedoporučení jejich čerpání lázeňským lékařem (kontraindikace, momentální zdravotní stav aj.) Při požadavku na změnu znění smlouvy, která nemění sjednaný předmět smlouvy, jako jsou např. změna jména klienta, typ služeb a pod zaplatí „zákazník” paušální poplatek 300,-Kč. Změna termínu je považována za odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti „zákazníka”

„Zákazník” má právo:

„Zákazník” má za povinnost :

„Zákazník” - právnická osoba má dále za povinnost:

Práva a povinnosti „prodejce”

Práva a povinnosti „prodejce” se váží na práva a povinnosti „zákazníka”. „Prodejce“ se zavazuje důsledně dodržovat zásady ochrany osobních údajů „zákazníka“.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před nástupem na pobyt, či před zahájením čerpání služeb. Zrušení pobytu musí být provedeno písemnou formou. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení písemného oznámení „prodejci”.

Storno podmínky

Storno poplatek při odstoupení od smlouvy za každého účastníka je následující:

Odstoupení od smlouvy ze strany „prodejce”

„Prodejce” je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit, změnit dohodnuté podmínky pobytu. Změny musí oznámit nejpozději 10 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li „zákazník” s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. „Zákazníkovi” nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

Reklamace

V případě reklamace je „zákazník” povinen uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu přímo u „prodejce“ služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu „prodejce” (viz major), nebo okolnosti, které jsou na straně „zákazníka” (zdravotní stav), na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a „prodejcem” zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny včetně jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

Pojištění zákazníka

Cestovní pojištění zákazníka: zákazníci nejsou ze strany „prodejce” po dobu konání zájezdu pojištěni. Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

Závěrečná ustanovení

„Podmínky” vstoupily v platnost dnem 4. ledna 2024 a vztahují se na pobyty řádně objednané a potvrzené po 4. lednu 2024.

Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.