Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky eshopu http://www.lazne-podebrady.cz/ pro prodej dárkových poukazů

Definice pojmů

 1. Podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Provozovatel – Lázně Poděbrady, a.s., IČ 45147833, DIČ CZ45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 29033.
 3. Eshop – Internetový obchod umístěný na webové adrese http://www.lazne-podebrady.cz, kde jsou nabízeny Dárkové poukazy Provozovatele.
 4. Dárkový poukaz – poukaz, který opravňuje Zákazníka k čerpání vymezených služeb poskytnutých Provozovatelem v hodnotě uvedené na poukazu.
 5. Zákazník – uživatel Eshopu, fyzická nebo právnická osoba, který má zájem o zakoupení Dárkového poukazu.

Úvodní ustanovení

 1. Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka při poskytování služby spočívající v prodeji dárkového poukazu, který jeho majitele opravňuje k jeho výměně za poskytnutí služby.
 2. Souhlas s těmito Podmínkami Zákazník projevuje tím, že si prostřednictvím Eshopu, do kterého byl přesměrován odkazem na webových stránkách Provozovatele, zakoupí Dárkový poukaz. Bez souhlasu s těmito Podmínkami není Zákazník oprávněn Dárkový poukaz zakoupit.
 3. Tyto podmínky vydává Provozovatel, který prodává Dárkový poukaz, a po jeho předložení poskytne požadovanou službu. Identifikaci Provozovatele obsahují webové stránky Provozovatele a tyto Podmínky.
 4. Tyto Podmínky se vztahují také na Zákazníka, který má přístup do Eshopu k zakoupení Dárkového poukazu i jiným způsobem než z webových stránek Provozovatele, tj. zejména za pomoci hypertextových odkazů na sociálních sítích či placené internetové inzerce.
 5. Zákazník prohlašuje, že
  • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je
  • veškeré údaje, které poskytne při zakoupení dárkového poukazu, jsou pravdivé, zastoupen zákonným zástupcem, správné, přesné a úplné.

Čerpání a platnost Dárkových poukazů

 1. Dárkový poukaz obsahuje zejména hodnotu dárkového poukazu, vymezení služeb, které je Zákazník oprávněn na základě tohoto poukazu po Provozovateli požadovat, označení Provozovatele, unikátní kód poukazu, datum platnosti dárkového poukazu a další Provozovatelem stanovené údaje. V případě, že v okamžiku uplatnění dárkového poukazu Provozovatel službu nebude nabízet, je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi hodnotu dárkového poukazu zpětnou transakcí přes platební bránu. Neobsahuje-li dárkový poukaz vymezení služeb, vztahuje se na veškeré služby, které Provozovatel bude nabízet v den uplatnění dárkového poukazu.
 2. Dárkový poukaz se vyhotovuje v elektronické podobě po jeho zaplacení a je poskytnut odkaz ke stažení ve formátu PDF.
 3. Dárkový poukaz je přenositelný na jinou osobu.
 4. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
 5. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u Provozovatel nebo marným uplynutím doby platnosti na něm uvedeném.
 6. V případě poškození nebo ztráty dárkového poukazu nese riziko Zákazník. V případě ztráty dárkového poukazu je Zákazník povinen obrátit se na Provozovatele s žádostí o vystavení náhradního dárkového poukazu. Pokud již byl dárkový poukaz se stejným unikátním kódem vyčerpán, Provozovatel není povinen vyhotovit náhradní dárkový poukaz.
 7. Čerpání služeb dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu. Zákazník zakoupením Dárkového poukazu bere na vědomí, že Provozovatel má omezené kapacity na poskytování služeb (zejména ubytovací kapacity) a že termín čerpání služeb musí být předem odsouhlasen Provozovatelem.
 8. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služeb předložit na recepci a na vyžádání sdělit kód Dárkového poukazu zaměstnancům Provozovatele při rezervaci čerpání služeb.
 9. Platnost dárkového poukazu je stanovena při zakoupení a uvedena na poukazu.
 10. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu nelze poukaz čerpat ani zpětně proplatit či nahradit jinými službami.
 11. Pokud Zákazník u Provozovatele zarezervuje poskytnutí služby, tak se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele dostupné na http://www.lazne-podebrady.cz.

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Eshop zpracovává osobní údaje Zákazníků.
 2. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, podléhá zákonné úpravě obsažené v zákoně číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen neprodleně informovat provozovatele o jejich změně.
 5. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.
 6. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje dobrovolně poskytl Provozovateli.
 7. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na jím poskytnutou emailovou adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud Zákazník zakoupil Dárkový poukaz.
 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20. 11. 2015.
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.