Podávání a vyřizování stížností

Stížnosti

 1. Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícími se zdravotními službami může podle zákona č. 372/2011Sb., o poskytování zdravotních služeb podat stížnost:
 1. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala nebo pacientovi, jehož se se týká, na újmu.

Přijímání stížností

 1. Stížnost je možné podat v písemné formě v pracovní den na sekretariátu Lázní Poděbrady, a.s. v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin, nebo zaslat na adresu Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího nám. 39, 290 33 Poděbrady.
 2. Za stížnost podanou písemně se považuje i stížnost podaná elektronicky na adresu sekret@lazne-podebrady.cz. Nejsou-li ve stížnosti podané elektronicky uvedena identifikační data stěžovatele, bude na ni odpovězeno pouze v obecné rovině.
 3. Ústně je možné podat stížnost pouze v dohodnutém termínu po předchozí domluvě na sekretariátu Lázní Poděbrady, a.s.
 4. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:

Evidence stížností

 1. Lázně Poděbrady, a.s. vedou evidenci podaných stížností odděleně od evidence ostatních písemností tak, aby poskytovala údaje potřebné pro kontrolu vyřizování stížností. Evidence obsahuje zejména následující údaje:
 1. Podané stížnosti se do evidence zapisují chronologicky a označující se pořadovými čísly. Spisovou značkou stížnosti je pořadové číslo stížnosti lomené letopočtem.

 2. Je-li obsah stížnosti nejasný, vyzvou Lázně Poděbrady, a.s. stěžovatele k doplnění či upřesnění stížnosti

4.Anonymní stížnosti se prošetřují pouze v případě, že obsahují konkrétní údaj o porušení zákona nebo jiných právních a pracovních předpisů a o zneužívání postavení a funkce. Poté se archivují jako ostatní stížnosti. Ostatní anonymní stížnosti se zakládají bez šetření.

Postup při vyřizován stížností

 1. Spis vyřízené stížnosti musí mimo stížnost obsahovat:
 1. Šetření stížnosti je prováděno příslušnými vedoucími pracovníky nebo pověřenými zaměstnanci. Ke stížnosti podané na konkrétní osobu se vyjádří nadřízený pracovník a příslušná osoba, na kterou byla stížnost podána.
 2. Součástí šetření i je i posouzení odůvodněnosti stížnosti.
 3. O stížnostech a jejich šetření je průběžně informován generální ředitel.

Vyřízení stížnosti

 1. Vyřízení stížnosti je doručeno stěžovateli prostřednictví poskytovatele poštovních služeb či prostřednictví elektronické pošty (s ohledem na způsob podání stížnosti).
 2. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za to, že nedostatky, které vyplynou ze stížnosti, budou ihned řešeny a v konkrétním termínu bude sjednána náprava.
 3. Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může zaslat stížnost, ve které uvede důvody nesouhlasu, Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Máte dotaz?
Dotaz úspěšně odeslán. Brzy Vám odpovíme.