Vánoční a Silvestrovské pobyty 2023

パッケージ型式
日付
ホテル
部屋
食べ物
手順
選別
Vánoční a Silvestrovské pobyty 2023

Klasický vánoční pobyt

5 夜, 三食付き, 4 手順:
1 × 1 × 1 × 1 ×
プールとウェルネスCharicleaへの入り口
klienti hotelu Chariclea mají neomezený vstup po celou dobu
4 ×
Kulturní program v rámci pobytu
2 ×
5 夜, 三食付き, 0 手順:
4 ×
Kulturní program v rámci pobytu
5 × 2 ×

Silvestrovský týden

6 夜, 三食付き, 6 手順:
1 × 1 × 1 × 2 ×
プールとウェルネスCharicleaへの入り口
klienti hotelu Chariclea mají neomezený vstup po celou dobu
1 × 4 ×
Kulturní program v rámci pobytu
2 ×
6 夜, 三食付き, 0 手順:
4 ×
Kulturní program v rámci pobytu
4 × 2 ×

Silvestrovský prodloužený víkend

3 夜, 三食付き, 2 手順:
1 × 1 ×
プールとウェルネスCharicleaへの入り口
klienti hotelu Chariclea mají neomezený vstup po celou dobu
2 ×
Kulturní program v rámci pobytu
2 ×
3 夜, 三食付き, 0 手順:
2 ×
Kulturní program v rámci pobytu
3 × 2 ×
質問ありますか?
あなたの質問は送信されました。 すぐにご連絡させていただきます。